CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  • Những thông tin Khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của Vega CDN, điều này đồng nghĩa với việc Khách hàng đã hoàn toàn đồng ý và chấp thuận việc thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp cho VegaCDN sẽ được lưu trữ lại trên hệ thống;
  • VegaCDN có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho mục đích:
                + Chăm sóc Khách hàng;
                + Xác nhận thanh toán và hỗ trợ Dịch vụ;
                + Thông báo gia hạn Dịch vụ đến Khách hàng;
                + Giới thiệu về các sản phẩm – Dịch vụ mới của Vega CDN;
                + Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại;
                + Các trường hợp cụ thể khác phục vụ cho việc cung cấp Dịch vụ.

  • VegaCDN có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Khách Hàng tốt hơn. VegaCDN không sử dụng thông tin của Khách Hàng vào mục đích bất hợp pháp. VegaCDN được quyền cung cấp thông tin của Khách Hàng cho Bên Thứ Ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
              + Được khách hàng chấp thuận;
              + Dịch vụ của VegaCDN cung cấp yêu cầu sự tương tác với Bên Thứ Ba hoặc do Bên Thứ Ba cung cấp. Bên Thứ Ba cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng;
              + Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật;

  • Những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân (dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại, qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật khác) và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin). VegaCDN luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp an ninh thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi Khách hàng sử dụng hệ thống Vega CDN. Tuy nhiên, có thể có những nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát của  VegaCDN dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, VegaCDN không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ;
  • Mọi Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được  VegaCDN  bảo mật, không tiết lộ ra ngoài.  VegaCDN không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một Bên Thứ Ba nào khác, trừ trường hợp được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này;
  • Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Khách Hàng đồng ý nhận tất cả thông báo từ VegaCDN liên quan tới Dịch vụ qua thư điện tử hoặc điện thoại của Khách Hàng;
  • Các đường liên kết ngoài trang web của VegaCDN: trang web của VegaCDN có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để Khách hàng tham khảo. VegaCDN không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.